Regulamin sklepu internetowego monikaklimowicz.pl

Dzień dobry!
Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego na stronie monikaklimowicz.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmujemy następujące znaczenie poniższych pojęć:
      1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu,
      2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
      3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.monikaklimowicz.pl/regulamin
      4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.monikaklimowicz.pl/
      5. Sprzedawca – Monika Klimowicz, ul. Bohomolca 3/61, 31-416 Kraków.

§ 2

Postanowienia wstępne

      1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.

      2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.  
      3. Do korzystania ze Sklepu oraz produktów elektronicznych zakupionych w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
          – dostęp do internetu,
          – standardowy system operacyjny,
          – standardowa przeglądarka internetowa,
          – przeglądarka plików .pdf,
          – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
      4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
      5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za         pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
      6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

      1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
      2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w     Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
      3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
      4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i   organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i   modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
      5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o   wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
      6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail   klimowiczmonika@gmail.com.
      7. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z   funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej   rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

      1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
      2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki Zaloguj lub w trakcie   składania zamówienia.
      3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie   składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
      4. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
          – wybrać produkt elektroniczny będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” ,
          – przejść do widoku koszyka,
          – z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,
          – wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybierając metodę płatności za zamówienie i składając stosownej   treści oświadczenia poprzez zaznaczenie checkboxa, w tym akceptując Regulamin,
          – kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
          – po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym   dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą   pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy wraz z dokumentem sprzedaży zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany   w formularzu zamówienia.
      5. W przypadku zamówienia produktów elektronicznych, między Kupującym a Sprzedającym może zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści   cyfrowych.
      6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych   osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te   budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o   wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości   podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po   podjęciu kontaktu przez Kupującego.
      7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do   weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

§ 5

Dostawa i płatność

      1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
          – wysyłka pocztą elektroniczną na adres kupującego. 

      2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówienie:
          – bluemedia.pl – Płatności elektroniczne Blue Media.

§ 6

Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia obejmującego produkty elektroniczne następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

      1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość o dostarczenie treści cyfrowych, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
      2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku   materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po   poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (np. po zakupie i pobraniu ebooka).
      3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia w przypadku produktów elektronicznych, jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania   dostępu do produktu elektronicznego.
      4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia   – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.
      5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi     prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
      6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu cyfrowego, jeżeli takie występują.
      7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

      1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób niewadliwy.
      2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wadliwie wykonana.
      3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze   stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
      4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez pocztę elektroniczną.
      5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka   komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://monikaklimowicz.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 10

Prawa autorskie

Treści dostępne w Sklepie, produkty elektroniczne takie jak e-booki korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich rozpowszechnianie bez zgody podmiotu uprawnionego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

      1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego.   Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
      2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma   możliwość:
          – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
          – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego     zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
          – korzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
      3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na   stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
      4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy   rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych   wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Postanowienia końcowe

      1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw   nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
      2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin   obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
      3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2023 roku.